معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان چابهار

کادر 1

سپاهی

«جواد سپاهی» 

کادر 8

معاون سیاسی و اجتماعی

 

«محمد شاهوزهی»

 

 

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

«علی شالفروش»

معاون عمرانی