ارتباط با ما

آدرس معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان چابهار
آدرس : چابهار- خیابان امام خمینی (ره) - میدان شهدا - معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان چابهار
تلفن 8 -35330300 054
 نمابر35334687 054

کدپستی: 9971843366

رایانامه :  chabahar@sbportal.ir